poniedziałek, 2 maja 2016

Ratowniku Medyczny - nie daj się zaskoczyć. Poznaj znowelizowane ustawy i nowe rozporządzenia...

Rok 2016 niewątpliwie jest rokiem nowości w zawodzie Ratownika Medycznego. Wystarczyło niespełna pół roku aby w życie weszły znowelizowane ustawy i rozporządzenia. Niestety bardzo mała ilość osób zdaje sobie z tego sprawę jak dużo się zmieniło. Mam nadzieje że ten post uświadomi nam te zmiany i pozwoli być na bieżąco.USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Obowiązuje od 1 Stycznia 2016. (Miejsca zatrudnienia itp..)

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Obowiązuje od 1 Stycznia 2016. (Kształcenie przyszłych Ratowników, kto może wykonywać zawód itp..)

Dn. 20.04.2016 doszło do podpisania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Medycznych Czynności Ratunkowych i Świadczeń Zdrowotnych Innych Niż Medyczne Czynności Ratunkowe które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.  Podpisano również  rozporządzenie odnośnie "wzoru indywidualnej karty Ratownika Medycznego". 

Ogłoszenie Rozporządzeń nastąpiło 26,27 kwietnia 2016 -  Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

"Rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny. Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym umożliwia ratownikowi medycznemu wykonywanie zawodu nie tylko w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale również poza nimi tj wszędzie tam gdzie ratownicy medyczni mogą być przydatni ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie min. w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, górniczego, wodnego, w jednostkach podległych MSW, MON i innych. Umożliwienie Ratownikowi Medycznemu wykonywania zawodu w innych podmiotach leczniczych niż te które posiadają zespół ratownictwa medycznego bądź szpitalny oddział ratunkowy, może stanowić uzupełnienie i wsparcie dla zadań wykonywanych przez pielęgniarki. 

Zakres świadczeń zdrowotnych możliwych i przewidzianych do wykonywania przez ratownika medycznego samodzielnie, pod nadzorem lekarza i na zlecenie został określony w załącznikach do rozporządzenia. Czynności określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia dotyczą medycznych czynności ratunkowych wykonywanych samodzielnie oraz pod nadzorem lekarza, które są udzielane w zespołach ratownictwa medycznego. Dotychczas czynności te były określane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych które mogę być podejmowane przez ratownika medycznego.które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2016 w związku z wejściem w życie ww ustawy z dnia 25 września 2015 w zakresie upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia. 

Natomiast załącznik nr 3 dotyczy świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego samodzielnie poza zespołami ratownictwa medycznego, zarówno w podmiotach leczniczych jak i poza nimi. Samodzielne udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego będzie się odbywało na zasadach wynikających z postanowień regulaminu porządkowego lub statutu podmiotu zatrudniającego tego ratownika medycznego. Załącznik nr 4 dotyczy świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego na zlecenie."

Tekst : Ministerstwo Zdrowia


USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Obowiązuje od 1 Stycznia 2016. 

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu;
3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu
4) spełnia następujące wymagania:

a) rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności), lub

b) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.[33])), zwanych dalej punktami ECTS”, w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub

c) rozpoczęła "po dniu 30 września 2016 r". studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, (Obowiązuje każdego kto zaczyna studiowanie  na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego od Października 2016)

d) rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

e) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego i uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi przepisami, lub

f) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).

Po ukończeniu uczelni obowiązkowe 6 miesięczne praktyki oraz egzamin z Ratownictwa Medycznego PERM.

Art. 10a.

1. Do praktyki przystępuje osoba, która rozpoczęła "po dniu 30 września 2016 r. "studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. c, i złożyła ostatni wymagany planem studiów egzamin.


2. Praktyka rozpoczyna się nie później niż z dniem 1 października, i kończy się po 6 miesiącach, pod warunkiem zrealizowania pełnego programu praktyki w wymiarze 960 godzin dydaktycznych, przy czym godzina dydaktyczna realizacji zajęć w ramach praktyki trwa 45 minut.

Jeżeli ratownik medyczny spełniający warunki, o których mowa w art. 10, nie wykonuje zawodu w zakresie udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej przez okres dłuższy niż 5 lat łącznie w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu ratownika medycznego przez udzielanie tych świadczeń, jest obowiązany do odbycia przeszkolenia.

Przeszkolenie trwa przez okres 6 miesięcy i jest realizowane w pełnym wymiarze czasu pracy przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pod nadzorem innego ratownika medycznego lub lekarza systemu lub pielęgniarki systemu posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.

link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3763_u.htm

------------------------------------------------------------------------------------------

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Obowiązuje od 1 Stycznia 2016. 

Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe w :

1) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); (np oddziały szpitalne, przychodnie, poradnie itp) Zgodnie z art. 4 powyższej ustawy podmiotami leczniczymi są:

a)przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584) we wszelkich formach przewidzianych
dla wykonywania działalności gospodarczej (np. spółki prawa handlowego),

b)samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

c)jednostki budżetowe, w tym państwowe
jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra sprawiedliwości lub szefa agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,

d)instytuty badawcze,

e)fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie
ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej
oraz posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń,

f) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

g)jednostki wojskowe (od lipca 2015 r.) – w zakresie, w jakim wykonują działalność
leczniczą.

2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7);

3) w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779);

4) w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122–124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272);

5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, o której mowa w art. 116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, 1320 i 1336);

6) w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi;

7) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.[2])) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego," w zakresie ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia;"

8) na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.[3]));

9) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.[4]));

10) w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.[5]));


11) w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286);

link do ustawy : http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3837_u.htm


------------------------------------------------------------------------------------------

Dn. 20.04.2016 doszło do podpisania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Medycznych Czynności Ratunkowych i Świadczeń Zdrowotnych Innych Niż Medyczne Czynności Ratunkowe które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.  Ogłoszone zostało 27 Kwietnia 2016 - Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres:

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu;

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie.

§ 2. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

  

 

 

link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/587/1


------------------------------------------------------------------------------------------Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego. Ogłoszone zostało 26 Kwietnia 2016 - Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

Umożliwienie Ratownikowi Medycznemu wykonywania zawodu poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego daje możliwość wykonywania zawodu min w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa wodnego, ratownictwa górskiego i narciarskiego, w jednostkach podległych MON.

Powyższa sytuacja powoduje konieczność opracowania dokumentu w którym odnotowywane będą świadczenia zdrowotne udzielane przez Ratownika Medycznego, z wyłączeniem podmiotów leczniczych w których funkcjonuje dokumentacja."


link do rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/576/1

 
6 komentarzy:

 1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli dobrze rozumiem literę prawa... RM od daty wejścia rozporządzenia w życie jest RM zarówno w pracy jak i po pracy, może wykonywać czynności zawarte w rozporządzeniu nr 3 "na ulicy" ?

  OdpowiedzUsuń
 3. Wieksze możliwości to też wieksza odpowiedzialność. Trzeba z tym się liczyć.

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam,
  Karta indywidualna ratownika medycznego dostępna jest w naszym sklepie - http://druczki.eu/karta-indywidualna-ratownika-medycznego.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. witam serdecznie czy można prosić o maila mam sprawę :) albo proszę napisać do mnie. rmparamedic@wp.pl

   Usuń
 5. Witam
  Mam pytanie, czy będąc ratownikiem medycznym pracując w PSP, działając przy zdarzeniu mogę pomagać ZRM w podawaniu leków itp. ogólnie mówiąc w mcr

  OdpowiedzUsuń