Translate site

niedziela, 9 października 2016

Potencjalne odwracalne przyczyny w PEA i Asystolii (5H i 5T)

Rokowanie dla pacjentów z PEA są słabe. Szybka ocena i agresywne leczenie dają największą szansę na sukces. PEA może być spowodowana przez odwracalne przyczyny. Jeśli uda się szybko zidentyfikować konkretny problem, który spowodował lub przyczynił się do wystąpienia PEA i go skorygować, osiągnięcie ROSC jest możliwe. W przypadkach PEA i asystolii identyfikacja przyczyny podstawowej ma znaczenie zasadnicze.

Przy poszukiwaniu przyczyny podstawowej należy wykonać następujące czynności:

- weź pod uwagę najczęstsze przyczyny PEA (H i T)
- przeprowadź analizę EKG pod kątem oznak przyczyny podstawowej
- weź pod uwagę hipowolemię
- weź pod uwagę przedawkowanie leków/zatrucie

PEA może być związana z wieloma stanami chorobowymi. Ratownicy Medyczni powinni zapamiętać wykaz najczęstszych przyczyn, aby nie przeoczyć oczywistej przyczyny PEA. którą można odwrócić odpowiednim leczeniem.

Przyczyny na H:

- Hipowolemia
- Hipoksja
- Hydrogen ion - jony wodorowe - kwasica
- Hiper/hikopalemia
- Hipotermia

Przyczyny na T:

- Tension pneumothorax - odma prężna
- Tamponada serca
- Toksyny
- Thrombosis - zatorowość płucna
- Thrombosis - OZW

                                                                      AHA 2015

Czynniki stwierdzone w wywiadzie chorobowym pacjenta oraz w badaniu fizykalnym które mogą pomóc w identyfikacji odwracalnych przyczyn PEA oraz potencjalnie skuteczne interwencje.

Hipowolemia -  EKG - Wąski zespół QRS, wysoka częstość, OZNAKI zapadnięte żyły szyjne, INTERWENCJA płynoterapia.

Hipoksja - EKG - niska częstość, OZNAKI sinica, zaburzenia gazometryczne, zaburzenia drożności dróg oddechowych, INTERWENCJA natlenowanie, wentylacja, zaawansowane zabezpieczenie dróg oddechowych.

Kwasica - EKG zespoły QRS o niższej amplitudzie, OZNAKI cukrzyca, kwasica wynikająca z niedoboru dwuwęglanów, niewydolność nerek w wywiadzie. INTERWENCJA wentylacja, wodorowęglan sodu.

Hiperkaliemia - EKG - Wyższe i ostrzejsze załamki T, mniejsze załamki P, poszerzony zespół QRS, PEA z falą sinusoidalną, OZNAKI niewydolność nerek, cukrzyca, ostatnia dializa, przetoka do dializy, leki w wywiadzie, INTERWENCJA chlorek wapniowy, wodorowęglan sodu, glukoza plus insulina, ewentualnie salbutamol.

Hipokaliemia - EKG- Spłaszczone załamki T, wydatne załamki U, poszerzony zespół QRS, przedłużony odstęp QT, częstoskurcz z szerokimi zaspołami QRS. OZNAKI utrata potasu, stosowanie diuretyków, INTERWENCJA podawanie magnezu jeśli wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Hipotermia - EKG- załamki J lub fala Osborna, OZNAKI narażenie na działanie niskich temp w wywiadzie, obniżona centralna temp ciała, INTERWENCJA ogrzewanie zgodnie z obowiązującym protokołem.

Odma prężna EKG - wysoki zespół QRS, wolny rytm(hipoksja), OZNAKI wywiad, brak wyczuwalnego tętna przy RKO, przepełnienie żył szyjnych, przesunięcie tchawicy, asymetria szmerów oddechowych, trudności w wentylowaniu pacjenta, INTERWENCJA - odbarczenie przez nakłucie igłą, drenaż klatki piersiowej.

Tamponada serca - EKG wąski zespół QRS, czestoskurcz, OZNAKI wywiad, brak wyczuwalnego tętna przy RKO, przepełnienie żył, INTERWENCJA nakłucie osierdzia.

Toksyny - EKG - różne efekty w EKG przeważnie wydłużenie odstępu QT, OZNAKI Bradykardia, opakowanie po lekach, źrenice, badanie neurologiczne, INTERWENCJA intubacja, swoiste i nieswoiste odtrutki.

Zatorowość płucna - EKG wąski zespół QRS, częstoskurcz, OZNAKI wywiad, brak wyczuwalnego tętna przy RKO, przepełnione żyły szyjne, wcześniejszy dodatni test na zakrzepicę żył głębokich lub zatorowość płucną, INTERWENCJA embolektomia chirurgiczna, leki fibrynolityczne.

OZW - EKG Zmiany odcinka ST, załamki T inwersje.

Analiza EKG pod kątem przyczyny podstawowej:

EKG może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących możliwych przyczyn PEA. Wielu ratowników uważa że termin PEA odnosi się do szerokiej, niewyraźnej, wolnej i chaotycznej aktywności elektrycznej, nieprzypominającej prawidłowego zespołu załamek P-QRS- załamek T. EKG może jednak wykazywać prawidłowe odstępy lub zespoły. Na przykład PEA może objawiać się rytm zatokowy przy hipowolemii lub sepsie. Inne oznaki PEA w EKG mogą obejmować szeroki zespół QRS. Należy ponownie dokonać oceny monitorowanego rytmu, odnotowując częstość i szerokość zespołów QRS. PEA z wąskimi zespołami częściej ma przyczynę niekardiologiczną.

Hipowolemia

Hipowolemia będąca częstą przyczyną PEA początkowo daje klasyczną reakcję fizjologiczną w postaci częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS z zazwyczaj podwyższonym ciśnieniem rozkurczowym i obniżonym skurczowym. W miarę dalszej utraty objętości krwi spada ciśnienie krwi aż staje się niewykrywalne, jednak wąskie zespoły QRS i duża częstość utrzymują się (PEA)

Hipowolemię należy brać pod uwagę jako przyczynę hipotensji która może przekształcić się w PEA, szybkie leczenie może wówczas odwrócić stan braku tętna przez szybkie skorygowanie hipowolemii. Częstymi nieurazowymi przyczynami hipowolemii są: utajony krwotok wewnętrzny i ciężkie odwodnienie. Przy PEA związanej z częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS należy rozważyć wlew płynu.

Jako PEA mogą objawiać się ostre zespoły wieńcowe obejmującą znaczną część mięśnia sercowego. Zamknięcie pnia lewej tętnicy wieńcowej lub tętnicy zstępującej przedniej może objawiać się wstrząsem kardiogennym, szybko prowadzącym do zatrzymania krążenia zatorowości płucnej rutynowe leczenie fibrynolityczne stosowane w trakcie RKO nie wykazuje żadnych korzyści i nie jest zalecane.

Masywny zator tętnicy płucnej blokuje przepływ krwi do układu naczyniowego płuc i powoduje ostrą niewydolność prawej części serca. U pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia spowodowanym podejrzewaną lub stwierdzoną zatorowością płucną zasadne jest podanie leków fibrynolitycznych.

Tamponada serca może być stanem odwracalnym. Wlew płynu w tym stanie może także pomóc przy inicjowani terapii ostatecznej. Odmę prężna należy leczyć od razu po rozpoznaniu.

Należy pamiętać że tamponady serca, odmy prężnej i rozległej zatorowości płucnej nie można leczyć bez rozpoznania. Ultrasonografia wykonana przez ratownika może pomóc w szybkim rozpoznaniu.

Najczęstsze odwracalne przyczyny PEA to hipowolemia i hipoksja. Przy ocenie stanu pacjenta należy koniecznie szukać oznak takich problemów.”

źródło: Podręcznik AHA ACLS 2011
Serdecznie polecam - http://www.mp.pl/ksiegarnia/info.php?id=9899

wtorek, 4 października 2016

Jesteś Ratownikiem Medycznym ? pamiętaj obowiązuje Cie doskonalenie zawodowe Ratownika Medycznego.

“ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).


--------------------------------------------------------
1. W jakich formach może być realizowane :

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), doskonalenie zawodowe ratowników medycznych może być realizowane w następujących formach kształcenia:

- kursu doskonalącego;
- seminarium;
- samokształcenia

Kurs doskonalący może być realizowany wyłącznie według programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zamieszczony jest również  na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczane będą także informacje przekazywane przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/

Seminarium może być realizowane według programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia.

Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy  i umiejętności, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Samokształcenie może być realizowane zgodnie z następującymi z formami:

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu,

- udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego,

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu
na tym posiedzeniu,

- udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,

- udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców,

- udział w internetowych programach edukacyjnych,

- opublikowanie jako autor lub współautor z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa powyżej: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego,
artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych doskonalenie zawodowe obejmuje następujący zakres:

- system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;

- systemy powiadamiania ratunkowego;

- łączność – podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławczą, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania;

- jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego;

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania;

-zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

- medyczne czynności ratunkowe, w szczególności:

ocenę stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania  i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych, układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych  i dzieci według obowiązujących standardów,

bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji, odsysanie dróg oddechowych, podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora, intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,

wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej, wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej, wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego, wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą  i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu, odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,

cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka, pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu, badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,

segregację medyczną w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, przygotowywanie pacjenta i opiekę medyczną podczas transportu, wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności:vstres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych, wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,

zespół stresu pourazowego i jego objawy, sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu  z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego, zespołowe rozwiązywanie problemów – umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach, style i techniki radzenia sobie ze stresem
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ile i za co - punkty edukacyjne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego przysługuje ściśle określona liczba punktów edukacyjnych:

- za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem – 120 punktów edukacyjnych
za cały kurs doskonalący;

- za udział w seminarium – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium,
nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;

- za przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji
lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu – 5 punktów edukacyjnych;

- za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 5 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia – 2 punkty edukacyjne;

- za przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu  na tym posiedzeniu – 10 punktów edukacyjnych;

- za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

- za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie;

- za udział w internetowym programie edukacyjnym – 5 punktów edukacyjnych;

- za opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych,
książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych, artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 10 punktów edukacyjnych, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 5 punktów edukacyjnych,
tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego – odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa powyżej.

W przypadkach, o których mowa w myślniku  3 i 5, punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), przebieg doskonalenia zawodowego, w formach określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powinien być dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego.

Karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez ratownika medycznego do właściwego podmiotu (upoważnionego przez Wojewodę do wydawania takiego dokumentu). Przedmiotowe wnioski dostępne są w jednostkach upoważnionych przez Wojewodę do wydawania kart doskonalenia zawodowego. Wykaz podmiotów, które zostały upoważnione przez właściwych Wojewodów, do realizacji zadania związanego z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych.

Ratownik medyczny zgłasza się po odbiór karty przebiegu doskonalenia zawodowego do odpowiedniego podmiotu, któremu w danym województwie powierzono zadania związane z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego (wykaz poniżej).

Ratownik medyczny potwierdza w karcie doskonalenia zawodowego ukończony i zaliczony kurs doskonalący oraz ukończone seminarium oraz zaliczone formy samokształcenia a następnie przedstawia kartę podmiotowi zatrudniającemu celem potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Lista podmiotów wydających karty przebiegu doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych:

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/lista-podmiotow-wydajacych-karty-doskonalenia-zawodowego-dla-ratownikow-medycznych/
-------------------------------------------------------------------------------------------------
OKRES EDUKACYJNY 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ZALICZENIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę 200, w danym okresie edukacyjnym  nie zalicza się na następny okres edukacyjny. Dowód odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego stanowi karta doskonalenia zawodowego. Karta ta, wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego przedstawiana jest podmiotowi zatrudniającemu. “

źródło: Ministerstwo Zdrowia