Translate site

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Ratownictwo Medyczne - łączy nas wspólna pasja...Ponad 40 tys fanów strony facebook z całego świata !
Ponad 1 mln wyświetleń miesięcznie na facebooku !
Ponad 20 tys wyświetleń miesięcznie na Blogu !
Prawie 1000 osób obserwujących na instagramie !
Ponad 1000 osób w grupie zamkniętej ! 

Witaj w wirtualnym świecie Medycyny Ratunkowej 
Ratownictwo Medyczne  - łączy nas wspólna pasja..

Strona Facebook - www.facebook.com/medpolmed
Strona Instagram www.instagram.com/ratownictwomedyczne/
Strona Facebook Grupa zamknięta - https://www.facebook.com/groups/1973251939566573/?ref=bookmarks
Strona Blog - www.rm-twojapasja.blogspot.com

wtorek, 9 sierpnia 2016

Rośnie napięcie między Ratownikami Medycznymi a Pielęgniarkami Systemu. O co chodzi ?

Odpowiadając na pytanie zadane w tytule postu śmiało można odpowiedzieć  że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Dla jednej i drugiej grupy zawodowej miejscem gdzie wykonują najczęściej tą samą pracę w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego są Zespoły Ratownictwa Medycznego lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.Dn. 20.04.2016 doszło do podpisania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Medycznych Czynności Ratunkowych i Świadczeń Zdrowotnych Innych Niż Medyczne Czynności Ratunkowe które mogą być udzielane przez Ratownika Medycznego tym samym zwiększając nam uprawnienia  W toku legislacji jest podobny dokument dla Pielęgniarek Systemowych który ma na celu zaktualizować min. Medyczne Czynności Ratunkowe jak i środki Farmakologiczne które będą mogły być podawane samodzielnie przez Pielęgniarkę Systemu. Tym samym jeden i drugi zawód będzie mógł wykonywać to samo. 

http://www.ptpr.org.pl/index.php/155-odpowied%C5%BA-na-pisma-do-mz-oraz-nipip-w-sprawie-zakresu-%C5%9Bwiadcze%C5%84-udzielanych-bez-zlecenia-lekarskiego
-------------------------------------------------------------------------------
Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

- Rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub

- Rozpoczęła przed dniem 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności), lub

- Rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.[33])), zwanych dalej punktami ECTS”, w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata, lub

- Rozpoczęła "po dniu 30 września 2016 r". studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”, (Obowiązuje każdego kto zaczyna studiowanie  na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego od Października 2016)

Po ukończeniu uczelni:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym (5 lat)  co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę 200, w danym okresie edukacyjnym 
nie zalicza się na następny okres edukacyjny. Dowód odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego stanowi karta doskonalenia zawodowego. Karta ta, wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego przedstawiana jest podmiotowi zatrudniającemu.

Kurs doskonalący 120 pkt (około 1000 zł), Seminarium 8 pkt (około 150 zł), Warsztaty 16 pkt (około 400 zł), Sympozja 20 pkt (około 500 zł) itp. Śmiało można napisać że 5 letni okres doskonalenia zawodowego  Ratownika Medycznego kosztuje około 4 tys zł. I tak co 5 lat za własne pieniądze... Nieuzbieranie powyższej liczby pkt edukacyjnych często skutkuje nie przedłużeniem kontraktu, umowy..
-------------------------------------------------------------------------------
Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba, która:

Szkołą pielęgniarską lub położnych w rozumieniu ustawy jest, prowadząca kształcenie w zawodzie pielęgniarki (art.7, ust.2 i art.8, ust.1 ustawy):

- szkoła pomaturalna, po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy pielęgniarki lub pobożnej,

- wyższa szkoła zawodowa, po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa,

- szkoła wyższa, prowadząca kształcenie w formie studiów magisterskich lub studiów wyższych zawodowych po ukończeniu której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub położnictwa.

Pielęgniarka i położna po ukończeniu szkoły pomaturalnej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu zobowiązane są do odbycia 12-miesięcznego stażu podyplomowego w zakładzie opieki zdrowotnej (art.9, ust.1 ww. ustawy).

Organizacja i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej (art.9, ust.2 ww. ustawy).

Zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych (art.11, ust.1 ustawy).

Pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. 

Kto według ustawy o państwowym ratownictwie medycznym jest pielęgniarką systemu? 

Jest to pielęgniarka - posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego  a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. 

Pielęgniarstwo ratunkowe specjalizacja 

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego mogą odbywać wyłącznie pielęgniarki. Program specjalizacji składa się z 812 godzin dydaktycznych, w tym 322 godzin zajęć praktycznych. Czas kształcenia na specjalizacji nie może być krótszy niż 18 miesięcy i dłuższy niż 24 miesiące.  W legislacji jest projekt który skróci czas trwania specjalizacji do 15-20 miesię- cy (obecnie jest 18-24 miesiące), co jest bezpośrednio związane ze skróceniem wymiaru godzinowego nowych programów specjalizacji.

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” przeznaczony jest dla pielęgniarek. Celem kursu jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych, z podziałem na: ZAJĘCIA TEORETYCZNE - 225 godz. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - 182 godz.:

Pielęgniarka Systemowa odbywa jednorazowo Specjalizacje z Pielęgniarstwa Ratunkowego (Cena około 4 tys, kursy bywają często dofinansowane) lub Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” (Cena od 2 do 4 tys, kursy bywają często dofinansowane)
-------------------------------------------------------------------------------
PRZYKŁAD 

Ratownik Medyczny i Pielęgniarka Systemu pracują razem od 10 lat w jednym Zespole Ratownictwa Medycznego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Jeden i drugi ukończył tą samą uczelnie wyższą - tylko na innym kierunku. Czas kształcenia dla jednego i drugiego wynosił 3 lata  (Licencjat). 

Ratownik Medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym (5 lat)  co najmniej 200 punktów edukacyjnych koszt około 4000 zł. Tym samym przez ok 10 letniej pracy zawodowej doskonalenie zawodowe Ratownika Medycznego wynosi 8000 tys zł i na tym się nie kończy bo co kolejne 5 lat koszty wzrastają o kolejne 4000 tys zł.

Pielęgniarka Systemu ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Pielęgniarka Systemowa odbywa jednorazowo Specjalizacje z Pielęgniarstwa Ratunkowego (Cena około 4 tys, kursy bywają często dofinansowane) lub Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa ratunkowego” (Cena od 2 do 4 tys, kursy bywają często dofinansowane).

Tym samym Pielęgniarka Systemu z tego samego zespołu przez 10 lat pracy zawodowej wykonała jednorazowo specjalizacje lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego koszt około 4000 tys zł.

Ratownik Medyczny w tym momencie ponosi większe koszty doskonalenia zawodowego dlatego że ma obowiązek spełnienia okresu edukacyjnego. Pielęgniarka Systemu po odbyciu jednorazowej specjalizacji/kursu ma prawo doskonalenia zawodowego ale nie musi nie jest to egzekwowane. 

Medycyna ratunkowa jest dziedziną nieustannie zmieniającą się, czego przykładem mogą być chociażby cyklicznie rewidowane Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, standardy International Trauma Life Support, czy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Brak obowiązku doskonalenia zawodowego w formie konieczności cyklicznego uzyskiwania punktów edukacyjnych doprowadza do sytuacji, w której pielęgniarka ratunkowa nie musi aktualizować swojej wiedzy a tym samym podejmowane przez nią działania mogą być niezgodne z aktualnym standardem. Dotychczas obowiązek doskonalenia zawodowego formie zbieranych punktów posiadają lekarze jak i ratowniczy medyczni. Szczególne uprzywilejowanie pielęgniarek ratunkowych jest niezrozumiałe.  

Następna kwestia która nurtuje środowisko Ratownicze są to podwyżki dla Pielęgniarek w tym Pielęgniarek Systemu.  Zapewnienia przez MZ corocznego (do 2019 roku) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł Brutto miesięcznie -  1 rok 12 x 400 zł Brutto, 2 rok 12 x 800 zł Brutto, 3 rok 12x 1200 zł Brutto, 4 rok 12x 1600 zł Brutto.

Czyli na przykładzie naszych Bohaterów pracujących razem ramię w ramię od 10 lat Pielęgniarka Systemu zarabia w chwili obecnej 800 zł Brutto (W roku 2019 będzie to 1600 zł Brutto) więcej od Ratownika Medycznego w miejscu gdzie jest wykonywana ta sama praca i posiada się te same kompetencje. 

21 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Minister  zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił wstępny projekt ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych.

W tym projekcie znalazła się Pielęgniarka Systemu jej minimalne wynagrodzenie ma wynosić 2784- 3216.

Ratownik Medyczny znalazł się pod nazwą Technicy Medyczny i pokrewni/inne zawody w ochronie zdrowia wymagające wyższego wykształcenia minimalne wynagrodzenie kształtuje się od 2400 - 2784.

To kolejny przykład gdzie za jednakowe wykształcenie oraz wykonywanie tej samej pracy są proponowane niejednakowe wynagrodzenia. 
-------------------------------------------------------------------------------
A co na to kodeks pracy ? 

“ Ratowniku Medyczny pracując razem z Pielęgniarką Systemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego czy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym należy Ci się to samo wynagrodzenie za wykonywanie tej samej pracy. (Kodeks Pracy)Polskie prawo pracy - stan prawny: styczeń 2016r. Przepisy ogólne, Rozdział 2a Równe traktowanie w zatrudnieniu.Art. .18(3c).

§1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.§3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Reasumując: 

Bohaterzy mojego podsumowania mają wyższe wykształcenie pracują razem na jednym Zespole Ratownictwa Medycznego  przez 10 lat wykonują te same czynności .

W tym czasie Pielęgniarka Systemu straciła jednorazowo 4000 tys zł na (specjalizacje/kurs) zyskała podwyżki do 2019 i prawdopodobnie zyska na przyszłym projekcie  regulującym minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych podmiotów leczniczych.

Ratownik Medyczny stracił 8000 tys zł na doskonalenie zawodowe (i będzie tracił co kolejne 5 lat około 4 tys zł), zawód ratownika medycznego nie otrzymał podwyżek  gwarantowanych przez Państwo, w projekcie regulującym minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników medycznych wynagrodzenie będzie miał niższe od pielęgniarki systemu.

Tutaj warto przytoczyć odpowiedź na pisma do MZ oraz NIPiP w sprawie zakresu świadczeń udzielanych bez zlecenia lekarskiego.http://www.ptpr.org.pl/index.php/155-odpowied%C5%BA-na-pisma-do-mz-oraz-nipip-w-sprawie-zakresu-%C5%9Bwiadcze%C5%84-udzielanych-bez-zlecenia-lekarskiego

Tak więc na jakiej podstawie Ratownik Medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego i zbierania pkt a Pielęgniarka Systemu nie ? Na jakiej podstawie Pielęgniarka Systemu jest lepiej wynagradzana od Ratownika Medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jeśli wg MZ mają jednakowe zakresy czynności ratunkowe i mogą się nawzajem zastępować  ?