wtorek, 4 października 2016

Jesteś Ratownikiem Medycznym ? pamiętaj obowiązuje Cie doskonalenie zawodowe Ratownika Medycznego.

“ Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.--------------------------------------------------------
1. W jakich formach może być realizowane :

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. , doskonalenie zawodowe ratowników medycznych może być realizowane w następujących formach kształcenia: 

- kursu doskonalącego;
- seminarium;
- samokształcenia

Kurs doskonalący może być realizowany wyłącznie według programu nauczania, który został opracowany przez zespół ekspertów powołany przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. Program kursu doskonalącego dla ratowników medycznych zamieszczony jest również  na stronach internetowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zamieszczane będą także informacje przekazywane przez organizatorów kursów doskonalących dla ratowników medycznych.

Lista kursów doskonalących :

http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/doskonalenie-zawodowe-ratownikow-medycznych/kursy/

Seminarium może być realizowane według programu nauczania opracowanego przez organizatora kształcenia i zatwierdzonego przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę organizatora kształcenia.

Czas trwania seminarium nie może być krótszy niż 5 godzin zajęć edukacyjnych i powinien być realizowany zgodnie z programem nauczania uwzględniającym zakres wiedzy  i umiejętności, o których mowa w § 8 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Samokształcenie może być realizowane zgodnie z następującymi z formami: 

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu,

- udział w posiedzeniach szkoleniowych towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego,

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu  na tym posiedzeniu,

- udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych,

- udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawców,

- udział w internetowych programach edukacyjnych,

- opublikowanie jako autor lub współautor z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa powyżej: książki naukowej,książki popularnonaukowej,artykułu naukowego oryginalnego,artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych doskonalenie zawodowe obejmuje następujący zakres:

- system ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach;

- systemy powiadamiania ratunkowego;

- łączność – podstawowe pojęcia, alfabet międzynarodowy, zasady komunikacji przez radiotelefon, sieć przywoławczą, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System Pozycjonowania;

- jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego;

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania;

- zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

- medyczne czynności ratunkowe, w szczególności: ocenę stanu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu ustalenia postępowania i podjęcie decyzji o dalszych medycznych czynnościach ratunkowych,układanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń,prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci według obowiązujących standardów,bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych oraz przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej, konikopunkcji,odsysanie dróg oddechowych,podawanie tlenu, wspomaganie oddechu lub prowadzenie wentylacji zastępczej z użyciem maski twarzowej, zastawki jednokierunkowej, worka oddechowego, respiratora,intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta lub przez nos, bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej,wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej,wykonywanie kardiowersji elektrycznej i elektrostymulacji zewnętrznej,wykonywanie EKG, monitorowanie czynności układu oddechowego, monitorowanie czynności układu krwionośnego,wykonywanie kaniulacji żył obwodowych kończyn górnych i dolnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej,wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu,podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, doustną, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową przy użyciu gotowego zestawu,odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,cewnikowanie pęcherza moczowego, zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,oznaczanie poziomu glukozy, elektrolitów w surowicy, z użyciem dostępnego sprzętu,badanie gazometryczne krwi włośniczkowej,opatrywanie ran, tamowanie krwotoków, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów),odbieranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych,segregację medyczną w przypadku zdarzeń masowych i katastrof,podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia,przygotowywanie pacjenta i opiekę medyczną podczas transportu,

- wsparcie psychologiczne dla ratownika medycznego i poszkodowanych, a w szczególności: stres (rodzaje, źródła, skutki, różnice indywidualne) w działaniach ratowniczych,wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie,zespół stresu pourazowego i jego objawy,sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób (zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywanie kontaktu z poszkodowanym i udzielanie wsparcia psychicznego,zespołowe rozwiązywanie problemów – umiejętność zachowania elastyczności w zmieniających się warunkach,style i techniki radzenia sobie ze stresem.

2. Punkty edukacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych., za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego przysługuje ściśle określona liczba punktów edukacyjnych:

- za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem – 120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący;

- za udział w seminarium – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium;

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego;

- za udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 5 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia – 2 punkty edukacyjne;

- przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego, o którym mowa w § 2 pkt 3, stowarzyszenia zawodowego – 10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego;

- za udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 12 punktów edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;

- za udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkolenia organizowanych przez pracodawców – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 80 punktów edukacyjnych za całe szkolenie;

- za udział w internetowym programie edukacyjnym – 5 punktów edukacyjnych; nie więcej jednak niż 20 punktów w okresie edukacyjnym;

- za opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych, książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych,artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych,artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej – 10 punktów edukacyjnych,artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych – 5 punktów edukacyjnych,tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego – odpowiednio 50 % liczby punktów, o których mowa powyżej.

- udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego – 3 punkty edukacyjne;

- zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach ratownictwa medycznego – 10 punktów edukacyjnych;

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu – 80 punktów edukacyjnych;

- samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych – 5 pkt za każdy rok.

3. Karta doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, przebieg doskonalenia zawodowego, w formach określonych w przedmiotowym rozporządzeniu powinien być dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego.

Karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez ratownika medycznego do właściwego podmiotu (upoważnionego przez Wojewodę do wydawania takiego dokumentu). Przedmiotowe wnioski dostępne są w jednostkach upoważnionych przez Wojewodę do wydawania kart doskonalenia zawodowego.

Wykaz podmiotów, które zostały upoważnione przez właściwych Wojewodów, do realizacji zadania związanego z wydawaniem kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych.

http://www.cmkp.edu.pl/?page_id=2289

Pobierz wzór:

http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wniosek_dla_ratownika_medycznego.docx

4. Okres edukacyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), doskonalenie zawodowe realizowane jest w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych „okresami edukacyjnymi”.

Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

5. Zaliczenie doskonalenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775), dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w pięcioletnim okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym co najmniej 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

Punktów edukacyjnych uzyskanych ponad liczbę 200, w danym okresie edukacyjnym
nie zalicza się na następny okres edukacyjny.

Dowód odbycia przez ratownika medycznego doskonalenia zawodowego stanowi karta doskonalenia zawodowego. Karta ta, wraz z wymaganymi wpisami oraz dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie danej formy doskonalenia zawodowego przedstawiana jest podmiotowi zatrudniającemu.

Art. 12 ustawy o PRM [Obowiązek doskonalenia zawodowego]  pkt. 3. Ratownik medyczny ma obowiązek przedstawienia wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania ratownika medycznego, do wglądu, karty doskonalenia zawodowego, niezwłocznie po zakończeniu danego okresu edukacyjnego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu edukacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1884/1

2 komentarze:

  1. A co się stanie jeśli ratownik nie zdobędzie 200 punktów ??? co może zrobić pracodawca ??

    OdpowiedzUsuń