niedziela, 21 stycznia 2018

Ratowniku ! czas zadbać o swoje bezpieczeństwo !

Wypadek komunikacyjny, zawał, udar - gdy zagrożone jest życie, liczy się przede wszystkim czas oraz szybka i sprawna pomoc medyczna. W wielu sytuacjach pierwszą osobą, która może nam pomóc w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, jest ratownik medyczny. Powstał dedykowany pakiet ubezpieczeń Hestia Ratownikom których intencją jest zapewnienie najlepszej możliwej ochrony ubezpieczeniowej poprzez negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń dostępnych na rynku. Rekomendowany przez Polską Radę Ratowników Medycznych autorski program ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ratowników. - Polecam serdecznie Jakub Nelle ! 

 

Odpowiedzialność cywilna ratowników i dyspozytorów medycznych.

W ramach ubezpieczenia ERGO Hestia gwarantuje ochronę ratowników i dyspozytorów medycznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe lub szkody w mieniu wyrządzone pacjentowi w trakcie udzielania pomocy. Ochroną objęte są również szkody w powierzonym sprzęcie medycznym powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Ratownik jest również zabezpieczony na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia poszkodowanego. 

Ubezpieczenie obejmuje szeroką ochroną sytuacje takie jak np. roszczenia poszkodowanego związanego ze złamaniem mu żeber podczas prowadzenia akcji resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy szkody w powierzonym przez jednostkę pogotowia  sprzęcie, np. karetce pogotowia czy sprzęcie medycznym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom ratowników i dyspozytorów medycznych, program został rozszerzony o klauzulę naruszenia dóbr osobistych pacjenta. Klauzula ta chroni ratownika i dyspozytora medycznego w przypadku roszczenia poszkodowanego, np.: w sytuacji niedopuszczenia
do niego najbliższej rodziny lub kiedy w sytuacji stresowej ratownik urazi godność poszkodowanego czy w obecności osób trzecich wypowie się na temat stanu zdrowia pacjenta.

Program został rozszerzony również o klauzulę pomocy psychologicznej/psychiatrycznej dla ratowników i dyspozytorów medycznych. W ramach tej klauzuli ochroną objęte są koszty porad u psychologa lub psychiatry.

Praca ratownika medycznego jest wykonywana w dużym stresie i w bezpośrednim kontakcie z cierpiącymi poszkodowanymi. Ciągłe napięcie może powodować u ratownika zaburzenia zdrowotne w postaci depresji czy wypalenia zawodowego, które wymagają podjęcia natychmiastowego leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego. Dzięki ubezpieczeniu ERGO Hestii koszty takiego leczenia zostaną pokryte przez ubezpieczyciela.

NNW ratownika i dyspozytora medycznego – Bezpieczna przyszłość

To kolejny element programu ochrony ubezpieczeniowej dla ratowników medycznych. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Ratownik samodzielnie określa zakres ubezpieczenia, świadczeń i wariant wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje następujące świadczenia podstawowe:

• w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku: 100% sumy ubezpieczenia,

• z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku,

• jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy: 100% sumy ubezpieczenia,

• zwrot kosztów: nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, odbudowy stomatologicznej zębów.

•  Ubezpieczenie działa zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych w pracy, w drodze do i z pracy jak również w życiu prywatnym.

• Ochrona 24 h na dobę w kraju i zagranicą.

Zakres świadczeń podstawowych można rozszerzyć o:

• ubezpieczenie na wypadek HIV i/lub WZW, (Warunkiem uzyskania świadczeń z Umowy ubezpieczenia jest niezwłoczne, nie później niż w ciągu trzech dni, wszczęcie po Niezamierzonym kontakcie z płynami ustrojowymi Procedury poekspozycyjnej oraz przestrzeganie przez Ubezpieczonego jej postanowień. Interpretacja STU Ergo Hestia SA: W przypadku gdy podczas badania okresowego okaże się, że ratownik został zakażony, a nie miał wiedzy kiedy do zakażenia mogło dojść, a poprzednie badania wskazywały brak zakażenia – ochrona ubezpieczeniowa istnieje bez względu na moment powstania zakażenia.)

• ubezpieczenie na wypadek całkowitej okresowej niezdolności do wykonywania zawodu ratownika medycznego. (Program przeznaczony dla osób na tzw. „kontraktach”. Zasiłek wypłacany zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku jak również po chorobie. Ubezpieczenie z przeznaczeniem dla osób, które posiadają aktualne kwalifikacje ratownika medycznego obejmujące czynności zawodowe, przez które rozumie się wykonywanie określonego w przepisach prawa zawodu lub funkcji ratownika, czynności lub działań ratowniczych oraz uzyskuje w Polsce regularne przychody z tego tytułu (stały przychód przy założeniu, że przerwa trwa nie dłużej niż 3 miesiące).

• naruszenie nietykalności cielesnej ratownika (W przypadku naruszenia nietykalności cielesnej na ratowniku/dyspozytorze medycznych ciąży obowiązek: a. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, b. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. c. poddania się obdukcji lekarskiej po zdarzenia potwierdzającej skutki napaści oraz przedstawienia jej wyników. )

Ubezpieczenie ochrony prawnej

W zawodzie ratownika i dyspozytora medycznego zdarzają się sytuacje, w których niezbędna jest pomoc prawnika. Ubezpieczenie ERGO Hestii przewiduje taką ewentualność i w zależności od wariantu oferuje świadczenia w razie:

• potrzeby uzyskania informacji prawnej,

• dochodzenia lub obrony przed roszczeniem odszkodowawczym z tytułu wyrządzonej szkody powstałej w związku z wykonywaniem czynności zawodowych w zakresie odpowiedzialności deliktowej oraz odpowiedzialności kontraktowej,

• obrony przed sądem i udziału jako oskarżyciel prywatny lub oskarżyciel posiłkowy w postępowaniach karnych lub w sprawach o wykroczenie, z tytułu naruszenia lub podejrzenia o naruszenie przepisów dotyczących przestępstw związanych z wykonywaniem czynności zawodowych,

• umów związanych z pojazdem mechanicznym wykorzystywanym w celu wykonywania czynności zawodowych

Ochrona prawna w ramach ubezpieczenia ERGO Hestii jest rozszerzona również o życie prywatne ratownika. Ten innowacyjny dodatek zapewnia pomoc prawną ubezpieczonemu, nawet gdy nie jest ona związana z wykonywaniem czynności zawodowych.

COVID - 19 (Aktualizacja wpisu 27.3.2020) 

➡️ W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – zapewniamy odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej w tym również KORONAWIRUSEM.

➡️ W ubezpieczeniu NNW (utrata dochodu) – ochrona działa na zdiagnozowaną chorobę zgodnie z postanowieniami warunków ubezpieczenia. Obowiązują karencje zgodnie z zapisami programu. Natomiast wyjaśniamy, iż kwarantanna nie jest jednostką chorobową więc nie jest objęta zakresem ochrony w ramach utraty dochodu.  

🛑Ważna informacja od ERGO HESTIA dla Ratowników Medycznych w kontekście badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych przeciw Covid-19.🚑👇  (Aktualizacja wpisu 23.4.2021) 

👉Ratownicy pytają – My odpowiadamy.

 Polisa  Odpowiedzialności Cywilnej Ratownika Medycznego obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych  i szczepień ochronnych przeciw Covid-19.

Ratowniku/Dyspozytorze to nie wszystko zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą już teraz ! 

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy wypełnić wniosek ubezpieczeniowy przedstawiony w linku powyżej uzupełniając wszystkie wymagane pola. Należy zaakceptować wszystkie oświadczenia zawarte w wniosku, a następnie zatwierdzić przyciskiem "zapisz wniosek". Pojawi się kolejne okno "Wniosek został zapisany". Następny krok, to przejście do pozycji "Pobierz polisę". Uwaga: Każda polisa posiada indywidualny kod kreskowy, a także indywidualny numer konta, na który należy dokonać opłaty za polisę w terminie 14 dni.

Polisę zawieramy przez Internet – nie ma możliwości zakupienia jej w oddziale stacjonarnym.

Jeżeli Państwo mają pytania dotyczące ubezpieczeń prosimy o kontakt:

Krzysztof Michna
PWS Konstanta S.A.
Tel. 33/ 815 70 52, kom. 662 246 207
Pn. – pt.  w godzinach 8:00-16:00

e-mail: k.michna@pwskonstanta.pl

Julita Warszawska
PWS Konstanta SA
Tel. 52/376 04 40; 41  kom. 660 735 940
Pn. – pt.  w godzinach 8:00-16:00


Szkody należy zgłaszać niezwłocznie nie później niż w ciągu 5 dni od powstania wypadku na Infolinię !


Numery infolinii: 801 107 107 lub 58 555 5 555,  www.ergohestia.pl